Get Adobe Flash player

Търсене

Вход


Социална мрежа

Обща характеристика на катедра КСТ

Катедра „Компютърни системи и технологии (КСТ) е създадена със заповед № 128 от 18.02.2004 г. на Ректора на Университета по хранителни технологии (УХТ), на основание решение на Академичния съвет (АС), с протокол № 2 от 19.12.2003 г. като специализираща за разкритата през 2001/2002 учебна година специалност „Компютърни системи и технологии (КСТ). Основател на специалността и катедрата е проф. Атанас Георгиев, който става и пръв ръководител на катедрата. Основен мотив за разкриване на обучението по специалност „КСТ” е нейната актуалност и перспективност в национален и световен мащаб. Първоначално обучението по специалността се извършва в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър без акредитация, съгласно действащия в този период от време ЗВО в Р България. Ръководителят на катедрата проф. А. Георгиев организира през 2006 г. разкриване на процедура по акредитиране на „Проект за откриване, към Техническия факултет на УХТ, на професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника с една специалност „Компютърни системи и технологии”. Акредитацията е извършена в периода м.април – м.юни 2006 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Получени са оценка „много добър и права за обучение в трите образователни степени: ОКС „бакалавър и „магистър, както и образователна и научна степен (ОНС) „доктор по две научни специалности – 02.21.02 „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника и 02.21.04 „Компютърни системи, комплекси и мрежи. През 2007 г. е открита процедура за първа редовна програмна акредитация след подаден доклад „Проект за професионално направление 5.3“. Акредитацията е проведена през 2009 г. с оценка „много добър“ и срок за обучение 6 г. Проведената процедура „Следакредитационно наблюдение и контрол (САНК)“ през 2013 г. потвърждава дадената валидност на оценката от 2009 г. През 2012 година е проведена успешна Програмна акредитация на докторските програми 02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника и 02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи“ с оценка „мн. добър“ и срок на обучение 6 години.

Специалност КСТ се развива и стабилизира с бързи темпове, което се доказва и от големия брой млади хора, кандидат-студенти за обучение всяка изминала година. Това се потвърждава и от желанието на чуждестранни студенти да бъдат обучавани в специалността на английски език. През учебната 2008/2009 г. към Техническия факултет е разкрито обучение в ОКС бакалавър по специалност “Компютърни системи и технологии на английски език.

Във връзка с пенсионирането на проф. А. Георгиев през 2010 г., за втори ръководител на катедрата е назначена, а по-късно и избрана, проф. д-р Лена Ф. Костадинова-Георгиева.

Активизирана е дейността по създаване на собствени хабилитирани кадри по пътя на докторантурите, в резултат на което в периода 2001÷2017 г. в „професионалното направление са защитени 12 дисертации и са присъдени 12 ОНС „доктор“. Дипломираните студенти в едноименната специалност са 513, от които в ОКС „бакалавър384 и в ОКС „магистър129.

В състава на катедра „Компютърни системи и технологии работят на ОТД седем хабилитирани преподаватели: проф. д-р инж. Л. Костадинова-Георгиева, доц. д-р инж. Н. Шопов, доц. д-р инж. Н. Катранджиев, доц. д-р инж. А. Босакова-Арденска, доц. д-р инж. Б. Миленков, доц. д-р инж. Р. Габрова, доц. д-р инж. Красимир Колев; двама главни асистенти с н.ст. „доктор” – гл. ас. д-р инж. Д. Вълчев и гл. ас. д-р инж. Вл. Ганчовска; двама асистенти с н.ст. д-р ас. д-р инж. Хр. Андреева и ас. д-р инж. Я. Картелов; двама редовни докторанти – маг. инж. А. Данев и маг. инж. Д. Христозов; инж. поддръжка гл. експерт маг. инж. А. Кансъзов и организатор учебен процес гл. експерт маг. инж. Цв. Кансъзова.

Катедрата разполага с шест компютърни лаборатории за провеждане на учебните занятия със студентите от специалност КСТ, с общ капацитет 90 работни места. Освен това, студентите от IV курс се запознават в рамките на учебния процес със съвременни модерни компютърни интегрирани системи, управляващи технологични и производствени процеси чрез обучение във фирми от ХВП и БТП.

Научноизследователската дейност на катедра „Компютърни системи и технологии се развива в няколко направления: приложение на методите на техническата кибернетика (разпознаване на образи, машинно зрение и изкуствен интелект, цифрова обработка на сигнали и др.) за създаване на системи за обективно определяне качеството на храни, компютърни системи за управление на технологични и производствени процеси в ХВП и БТП, приложение на информационните технологии в обучението на студентите и др.

Катедрата е специализираща и дипломира студенти в:

  • образователно-квалификационна степен „бакалавър по специалност „Компютърни системи и технологии
  • образователно-квалификационна степен „магистър по специалност „Компютърни системи и технологии една година на обучение
  • образователно-квалификационна степен „магистър по специалност „Компютърни системи и технологии две години на обучение
  • образователна и научна степен „доктор по научна специалност 02.21.02 „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
  • образователна и научна степен „доктор по научна специалност 02.21.04 „Компютърни системи, комплекси и мрежи

Всички учебни дисциплини се извеждат на български и английски език. Обучение се провежда в редовна и задочна форма.

В катедрата се осъществява обучение в областта на компютърните технологии на студенти и от други специалности на Технически, Технологичен и Стопански факултети.

Учебните планове са насочени към осигуряване на стабилна фундаментална подготовка и към овладяване на актуалните проблеми и последни тенденции в компютърните технологии. Учебните документация се актуализира редовно, във връзка с динамиката в научната и професионалната област на специалността. В момента обучението в ОКС „бакалавър на български и английски език и се провежда по два учебни плана:

      Учебен план, приет през 2016 г. – линк към плана

      Актуализиран учебен план през 2016 г.

 

Обучението в ОКС „магистър се провежда по два учебни плана:

-     Учебен план за ОКС „магистър ” със срок на обучение 1 година – линк към плана

-     Учебен план за ОКС „магистър със срок на обучение 2 години, от друго професионално направление – линк към плана

За засилване на практическото обучение катедрата има договори за сътрудничество с различни фирми, с цел извеждане на практическо обучение и преддипломен стаж на студентите. С някои от фирмите се съгласуват учебните програми по специални дисциплини, например с „БИОВЕТ АД, Пещера са разработени съвместно учебни програми по дисциплините Основи на цифровите системи и „Цифрови системи през 2010 г. Сътрудничеството с фирма EVN се развива в посока на разработване на теми за дипломни работи, зададени от фирмата и ръководени двустранно от преподавател в катедрата и ментор от EVN.

В съответствие с учебния план се провежда изнесено практическо обучение в следните фирми: Биовет АД, Пещера; Фабрика за кафе, Костинброд; Захарни заводи, Горна Оряховица; Амилум ЕАД, Разград; Нестле, София; „Дружба Стъкларски заводи АД, Пловдив; Кока Кола, Костинброд; Крафт Фуудс България, Своге; Пречиствателна станция, ВиК, Пловдив; ВЕЦ, Пещера; EVN, Пловдив; Компютър Консулт-ЕООД.

Катедрата интензивно осъществява контакти с партньори от чужди университети за студентски и преподавателски обмен. По линия на Lifelong Learning Programme се реализира студентски обмен с AGRO SUP, Dijon, Франция. От 2012 г. катедрата ежегодно реализира студентски и преподавателски обмен по програма Erasmus с West Pomeranian University of Technology, Шчечин, Полша. През 2016 година са сключени договори за студентска и преподавателска мобилност и с университети от Испания и Турция.

            Академичният състав на катедрата повишава своята подготовка чрез краткосрочни и дългосрочни специализации. Реализирани са 6 месечни специализации в Австралия, Япония и САЩ.

Катедрата поддържа обратна връзка със своите випускници. По-голямата част от тях работят в областта на компютърните технологии.

Катедра „Компютърни системи и технологии“ е член на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ), която обединява усилията на специалистите от университетите и БАН в тази област за повишаване и поддържане качеството на учебната и научно-изследователска дейност на определеното от европейските и световни стандарти ниво.

За контакти: е-mail: kst_uft@yahoo.com