Get Adobe Flash player

Търсене

Вход


Социална мрежа

Бакалавър

 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
Професионална област: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
С професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
За образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА
Срок на обучение: 4 години

КСТ, Компютърни системи и технологии, Пловдив, УХТ, Бакалавър

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

      Инженерът по компютърна техника със специалност “Компютърни системи и технологии”, притежаващ образователно - квалификационна степен “Бакалавър” трябва да има следната функционална насоченост на своята подготовка:

- Експлоатация (поддържане и обслужване) на компютри, компютъризирани технически средства и компютърни  системи за управление);

- Инженерингова дейност (проектиране, реализация и настройка на компютърни системи);

- Познаване на принципите и възможностите на компютърните мрежи за пренасяне на данни, участие в проектирането и изграждането на компютърни мрежи;

- Познаване на комуникационната техника и принципите и възможностите на телекомуникационните системи;

- Познаване на приложението на компютърните средства в системите за идентификация, разпознаване на образи и техническо зрение;

     Предметната насоченост на обучението се свежда до:

- Солидна общоинженерна подготовка, базираща се на изучаването на редица фундаментални учебни дисциплини (математика, физика, машинознание и др.);

- Задълбочена фундаментална подготовка (теоретична електротехника, електромеханика, теория на управлението, цифрова техника и др.);

- Овладяване основите на компютърната техника (микропроцесорна техника, дискретни структури, анализ и синтез на логически схеми, организация на компютъра, компютърна периферия, бази от данни, операционни системи и др.);

- Подготовка в областта на комуникациите и пренасянето на данни (компютърни мрежи, комуникационни вериги, мултиплексна и кабелна техника, оптични комуникации и др);

- Подготовка в областта на специалните приложения на компютърната техника (идентификация, обработка на образи и техническо зрение и други).

     Получените по време на обучението професионална квалификация, знания и умения дават възможност на инженера-бакалавър по компютърна техника да заема редица изпълнителски и ръководни длъжности в производствената сфера, проектантско-конструкторската, научно-изследователската и учебно-преподавателската дейности.

 

Специални дисциплини

Програмни езици

Дискретни структури

Сигнали и системи

Анализ и синтез на логически схеми

Обектно-ориентирано програмиране

Основи на цифровите системи

Основи на компютърната графика и дизайн

Микропроцесорна техника

Цифрови системи

 

Специализиращи дисциплини

Компютърни приложни среди

Организация на компютъра

Синтез и анализ на алгоритми

Програмиране в Интернет среда

Компютърна периферия

Операционни системи

Бази от данни

Обработка на образи и техническо зрение

Компютърни архитектури

Компютърни интегрирани системи

Компютърни мрежи

Програмируеми логически контролери

Цифрова обработка на сигнали

Интернет-технологии

Суперкомпютри