Get Adobe Flash player

Търсене

Вход


Социална мрежа

Магистър

 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
Професионална област: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
С професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
За образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА
Срок на обучение: 1 година

 КСТ, Компютърни системи и технологии, Пловдив, УХТ, Магистър

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

     Компютърният инженер с образователно-квалификационна степен (ОКС) “магистър” по специалност “Компютърни системи и технологии” (КСТ) е специализиран допълнително след присвояване на степен “бакалавър” с цел получаване на знания и умения за извършване на функции на по-високо ниво. В съответствие с това функционалната насоченост на подготовката на студентите – магистри трябва да им осигури възможности за:

- Творческо прилагане на получените знания в науката и практиката за оптимално решаване на задачите в сферата на КСТ;

- Извършване на научни изследвания и прогнози за развитието на КСТ и приложението им в автоматични и автоматизирани системи за производствената и непроизводствената сфери;

- Автоматизирано проектиране и конструиране на компютърни и компютъризирани технически средства и системи;

- Извършване на проучване и внедряване на КСТ в предприятия, фирми и организации приоритетно от системата на хранително-вкусовата и биотехнологична промишлености;

- Участие при проектирането и реализацията на съвременни цифрови комуникационни системи и мрежи.

     Предметната насоченост на обучението е свързана с получаването на:

- Солидна фундаментална подготовка в областта на природо-математическите науки, икономиката, стопанското управление и т.н., в частност, в определени раздели на висшата математика.

- Специална подготовка в областта на компютърната схемотехника, алгоритмизацията на програмирането, компютърните архитектури, системно-програмното им осигуряване и т.н.

- Специализираща подготовка в областта на разработването на различни технологични, научно-изследователски и други приложения от компютърните системи.

     Получените по време на магистърското обучението професионална квалификация и умения трябва да осигурят възможност на “магистър-инженера” по компютърна техника да заема редица ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера (приоритетно в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишлености), в това число за изпълнение на операторска и сервизна дейност, систем-организаторска и мениджърска дейности в интегрирани компютърни системи за управление, научно-преподавателски длъжности във ВУ и научни институти и т.н., да продължи обучението си в трета ОКС за получаване на образователната и научна степен “доктор”.


Дисциплини

Обработване на експериментални данни

Компютърно моделиране

Компютърна графика и дизайн

Проектиране и разработване на Windows базирани приложения

Паралелно програмиране

Разпределено програмиране

Логическо програмиране

Проектиране на компютърни системи

Радиокомуникации

Проектиране на WEB-приложения

Мултимедия и Web дизайн

Компютърни мултимедийни технологии

Интеграция на хранителни и компютърни технологии

Структури от данни и приложни алгоритми

Комбинаторни алгоритми

Операционни среди и офис системи

Изкуствен интелект (приложни среди)

Телекомуникации